Saint Joseph Catholic Church

Staff Member: Deacon Thomas Shaver

Staff Member: Deacon Thomas Shaver

Deacon Thomas Shaver

Clergy

Photo of Deacon Thomas Shaver